ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ APPLETS* (σε Javascript)

(Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα πλαίσια του έργου "ΣΣΑΤΕΣ")

 

Αναλυτική χημεία - Γενική χημεία

Διαγράμματα κατανομής πολυπρωτικών οξέων 

Σχεδιάστε διαγράμματα του κλάσματος συγκέντρωσης των σωματιδίων πολυπρωτικών οξέων ως συνάρτηση του pH. [2000/04]  (σε Javascript* [2018/06])

Διαγράμματα κατανομής συμπλόκων μετάλλων 

Σχεδιάστε διαγράμματα του κλάσματος συγκέντρωσης των διαδοχικών συμπλόκων ML, ML2, .... MLn ως συνάρτηση του log[L]. [2003/01] (σε Javascript* [2018/09])

Καμπύλες ογκομετρήσεων οξέων-βάσεων

Σχεδιάστε τις καμπύλες τιτλοδότησης που αναμένονται για τιτλοδοτήσεις ενός αριθμού πραγματικών οξέων και βάσεων σε οποιοδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους και σε oποιοδήποτε επίπεδο συγκεντρώσεων. [2000/05] (σε Javascript* [2018/06])

Περιοδικός πίνακας στοιχείων και διαγράμματα συσχέτισης ιδιοτήτων τους

Εξετάστε τις αριθμητικές τιμές διάφορων φυσικών ή χημικών ιδιοτήτων των χημικών στοιχείων και κατασκευάστε διαγράμματα συσχέτισης μεταξύ δύο οποιωνδήποτε ιδιοτήτων από αυτές. [2000/07]  (σε Javascript* [2018/08])

Ενόργανη χημική ανάλυση

Αποκλίσεις από τον νόμο του Beer: Επίδραση πολυχρωματικής ακτινοβολίας

Παρατηρήστε την επίδραση του επιλεγέντος μήκους κύματος και του εύρους

της φασματικής ζώνης της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στο διάγραμμα απορρόφησης-συγκέντρωσης. [2001/07] (σε Javascript* [2018/08])

Ισοτοπικές κορυφές ιοντικών θραυσμάτων στη φασματομετρία μαζών

Εισάγετε τον εμπειρικό τύπο ενός ιοντικού θραύσματος και λαμβάνετε τις σχετικές εντάσεις των ισοτοπικών κορυφών του. Παρατηρήστε τις αντίστοιχες ισοτοπικές γραμμές του θραύσματος, όπως θα εμφανίζονταν σε ένα φάσμα μαζών. [2000/11] (σε Javascript* [2018/07])

Εκχύλιση κατ' αντιρροή - Συσκευή Craig

Προσομοίωση διαχωρισμού μίγματος δύο ουσιών με εκχύλιση κατ' αντιρροή χρησιμοποιώντας τη συσκευή Craig. [2000/04] (σε Javascript* [2018/07])

Χρωματογραφικοί διαχωρισμοί

Προσομοίωση χρωματογραφικού διαχωρισμού 5 ουσιών κατά μήκος χρωματογραφικής στήλης ως και του καταγραφόμενου χρωματογραφήματος. [2000/04] (σε Javascript* [2018/08])

Ηλεκτροδιακές διεργασίες ελεγχόμενες από τη διάχυση

Παρατηρήστε την κατανάλωση και την παραγωγή σωματιδίων που συμμετέχουν σε μια αντιστρεπτή ηλεκτροδιακή αντίδραση, τα προφίλ συγκεντρώσεών τους, όπως και την επίδραση του δυναμικού του ηλεκτροδίου εργασίας. [2002/12] (σε Javascript* [2018/10])

Οργανολογία - Επεξεργασία σήματος

Αναλογικά ηλεκτρονικά: Βασικά κυκλώματα τελεστικών ενισχυτών

Εξετάστε τον τρόπο λειτουργίας των ακόλουθων κυκλωμάτων τελεστικών ενισχυτών: αντιστροφέας ενισχυτής, αθροιστής ενισχυτής, ενισχυτής διαφοράς, διαφοριστής και ολοκληρωτής. [2002/04] (σε Javascript* [2018/09])

Ψηφιακά ηλεκτρονικά: Πύλες, αποκωδικοποιητές, πολυπλέκτες

Εξετάστε τους "πίνακες αλήθειας" ψηφιακών πυλών και τη διάδοση των λογικών σημάτων μέσω απλών ψηφιακών κυκλωμάτων-συνδυασμών πυλών διάφορων τύπων. [2001/04] (σε Javascript* [2018/07])

Δυαδικός και δεκαδικός (BCD) ψηφιακός απαριθμητής

Στην προσομοίωση αυτή εξετάστε τον τρόπο λειτουργίας του δυαδικού και του δεκαδικού (BCD) απαριθμητή και διαπιστώστε τις μεταξύ τους διαφορές (σε Javascript* [2019/03])

Αλγόριθμοι εξομάλυνσης σημάτων

Αυξήστε τον λόγο σήματος-προς-θόρυβο διαφόρων σημάτων με τις τεχνικές της κινούμενης μέσης τιμής, τη μέθοδο των Savitzky-Golay και των συνόλων μέσων τιμών (ensemble average). [2000/04] (σε Javascript* [2018/07])

Κατά Fourier σύνθεση περιοδικών κυματομορφών

Παρατηρήστε τη σταδιακή σύνθεση διάφορων μη ημιτονικών περιοδικών κυματομορφών με διαδοχικές προσθέσεις "σημείο-προς-σημείο" απλών ημιτονικών συναρτήσεων. [2000/04] (σε Javascript* [2018/06])

Ανάλυση Fourier και εξομάλυνση σήματος Υπολογίστε το φάσμα συχνοτήτων H(f) ενός σήματος h(t) χρησιμοποιώντας έναν ταχύ μετασχηματισμό Fourier (FFT) και παρατηρήστε την επίδραση της αποκοπής ζωνών συχνοτήτων στο αρχικό σήμα. [2000/11] (σε Javascript* [2018/09])

Συνάρτηση κρουστικής απόκρισης - Συνέλιξη Εξετάστε την επίδραση που έχει η συνάρτηση κρουστικής απόκρισης μιας μονάδας στη μορφή του σήματος εξόδου σε σχέση με το σήμα εισόδου (σε Javascript* [2019/07])

Θεώρημα Nyquist - Shannon για τη δειγματοληψία σήματος

Παρατηρήστε την επίδραση της συχνότητας δειγματοληψίας ημιτονικού σήματος και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το "εκ δειγματοληψίας σήμα" εμφανίζεται με ψευδή συχνότητα (σε Javascript* [2018/10])

Ανάλυση δεδομένων - Χημειομετρία

Δοκιμασία t του Student για τη σύγκριση δύο μέσων τιμών

Παρατηρήστε τα αποτελέσματα της στατιστικής δοκιμασίας Student για διάφορα ζεύγη ομάδων δεδομένων, που μπορείτε εύκολα να διαμορφώσετε. [2003/12] (σε Javascript* [2018/07])

Δοκιμασία Q του Dixon για  ανίχνευση μιας έκτροπης τιμής

Δημιουργήστε ομάδες επαναλαμβανόμενων μετρήσεων και εξετάστε εάν μία μέτρηση από αυτές θα μπορούσε να απορριφθεί ως έκτροπη τιμή ή όχι. [2006/05] (σε Javascript* [2018/07])

Πολυωνυμική προσέγγιση ελαχίστων τετραγώνων

Επίδειξη προσαρμογής ελάχιστων τετραγώνων πολυωνύμου (μέχρι 12ου βαθμού) σε ομάδες δεδομένων που ορίζονται από τον χρήστη. [2003/12]

(σε Javascript* [2018/08])

Μια μη-παραμετρική γραμμική προσαρμογή

Δοκιμάστε μια μη-παραμετρική μέθοδο (μέθοδος Theil) προσαρμογής πειραματικών σημείων σε ευθεία γραμμή και συγκρίνατε τα αποτελέσματα με εκείνα της προσαρμογής με την καθιερωμένη μέθοδο των ελάχιστων τετραγώνων. [2003/12] (σε Javascript* [2018/07])

Αριστοποίηση Simplex

Παρατηρήστε πώς ο αλγόριθμος Simplex αναζητεί σε παραμετρικό χώρο δύο διαστάσεων το "παγκόσμιο ακρότατο". [2000/04] (σε Javascript* [2018/06])

Θεώρημα κεντρικού ορίου  

Παρατηρήστε πώς ο πληθυσμός των μέσων τιμών ομάδων Ν μετρήσεων, που ελήφθησαν από πληθυσμό οποιασδήποτε κατανομής, τείνει να αποκτήσει κανονική (κατά Gauss) κατανομή, όσο αυξάνει ο αριθμός Ν των μετρήσεων. [2005/11] (σε Javascript* [2018/06])

Ο τυχαίος περίπατος του μεθυσμένου ναύτη

Ένα εισαγωγικό παράδειγμα πάνω στις προσομοιώσεις Monte Carlo:

Υπολογισμός των πιθανοτήτων άφιξης ενός ''μεθυσμένου ναύτη''

σε καθεμία από τις εξόδους μιας "πόλης". [2000/04] (σε Javascript* [2018/08])

 '

* Τα applet μεταγλωττίστηκαν πλέον σε Javascript και εκτελούνται σε όλους τους συνήθεις φυλλομετρητές (browsers)

 

Για τον κατάλογο των Εκπαιδευτικών Applet στα Αγγλικά μπορείτε να κάνετε κλικ ΕΔΩ.

 

Υπεύθυνος των ιστοσελίδων αυτών: Κων/νος Η. Ευσταθίου, Ομότιμος Καθηγητής)

email: cefstath [at] chem.uoa.gr