Στις ιστοσελίδες με τις αντιδράσεις των κατιόντων χρησιμοποιήθηκε υλικό (εικόνες - video) από

το CD με τίτλο "Ποιοτική Ανάλυση Κατιόντων", που είχε ετοιμασθεί στα πλαίσια του έργου ΣΣΑΤΕΣ (ΕΠΕΑΕΚ, 1997).

Στην κατασκευή του CD συνετέλεσαν οι αναφερόμενοι στην παραπάνω εικόνα .

Επιστροφή στο κατάλογο κύριων επιλογών